Studeny, Jane, Antioch University New England, United States